Thay đổi password của phpmyadmin

Lúc này: phpmyadmin đang có password root la rỗng, bạn muốn đổi thành “password mới” ta làm như sau: *Cách 1:- Mở http://localhost/phpmyadmin/ - >Chọn database : mysql -> Chọn table: user-> Chạy câu query: update user set password=PASSWORD(“NHAP_PASS_MOI_O_DAY”) where User=’root’; - Restart lai dịch vụ mysql - Xong. *Cách 2: (chạy bằng lệnh) - Log vào … Đọc tiếp Thay đổi password của phpmyadmin

Canvas trong Java

Canvas trong Java, cũng như khi bạn vẽ một bức hình, bạn cần phải có giấy để vẽ. Chuyên nghiệp hơn thì bạn phải có vải để vẽ. Giấy hay vải chính là Canvas. Nói chính xác thì Canvas là một Component có hình dạng hình chữ nhật và "trắng tinh" để bạn có thể … Đọc tiếp Canvas trong Java