Thao tác CSDL với 10 hàm PHP

1/MYSQL_CONNECT() Mysql_connect(string(host),string(data_user),string(data_password)); <?php // Khai bao thong tin ket noi $host = “localhost”; $user = “root”; $pass =””; // Thực hiên kết nối $con = mysql_connect($host,$user,$password) or die(“Can’t connect to database”); ?> 2/ MySQL_pconnect() Giong nhu mysql nhung no khong tu dong dong ket noi: mysql_pconnect(strong(host),string(data_user),string(data_password)); Khai bao ca hai cau truc cho no mo … Đọc tiếp Thao tác CSDL với 10 hàm PHP