[LltWeb] So sánh POST vs GET

Khi lập trình web, việc nhận gửi thông tin từ  1 form của người dùng nhập vào tương đối thường xuyên. Thông thường ta sử  dụng 2 phương thức POST và GET. Tuy nhiên lúc nào sử  dụng POST, lúc nào sử  dụng GET ? Câu hỏi đó ko dễ trả lời vì có những … Đọc tiếp [LltWeb] So sánh POST vs GET