TUYỂN TẬP 40 CÂU PHỎNG VẤN KINH ĐIỂN VỚI LÃNH SỰ QUÁN HÀN QUỐC

40 CÂU PHỎNG VẤN ĐI DU HỌC HÀN QUỐC 이름이 뭐 예요? Tên bạn là gì? 2. 몇 살이에요? Bạn bao nhiêu tuổi? 3. 어디에서 살아요? Bạn đang sống ở đâu? 4. 가족 소개 해보세요? Hãy giới thiệu về gia đình bạn 5. 부모님이 뭘 해요? Bố mẹ bạn làm gì? 6. 부모님 수입이 얼마요? … Đọc tiếp TUYỂN TẬP 40 CÂU PHỎNG VẤN KINH ĐIỂN VỚI LÃNH SỰ QUÁN HÀN QUỐC