So sánh mô hình OSI và TCP/IP

Nhiệm vụ của các tầng trong mô hình OSI có thể được tóm tắt như sau: Tầng ứng dụng (Application layer – lớp 7): tầng ứng dụng quy định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI, nó cung cấp các phương tiện cho người sử dụng truy cập vả sử dụng các … Đọc tiếp So sánh mô hình OSI và TCP/IP

Boson NetSim for CCNP 7.0 – Giả lập hệ thống mạng

The Boson NetSim for CCNA & CCNP is the most powerful and versatile Cisco network simulation software available for IT professionals seeking CCNA & CCNP certifications. NetSim's Virtual Packet Technology sets it apart because it actually emulates the functions of a real network - a real network that you can design yourself. The Boson NetSim … Đọc tiếp Boson NetSim for CCNP 7.0 – Giả lập hệ thống mạng