[SVM] Support Vector Machines trong phân loại văn bản

SVM là phương pháp phân loại rất hiệu qủa được Vapnik giới thiệu năm 1995 . Ý tưởng của phương pháp là cho trước một tập huấn luyện được biểu diễn trong không gian vector , trong đó mỗi một văn bản được xem như một điểm trong không gian này .Phương pháp này tìm … Đọc tiếp [SVM] Support Vector Machines trong phân loại văn bản

Programming Windows Phone 7, by Charles Petzold

Gang, we’re done! 24 chapters, about 1,000 pages. Congratulations to Charles, who has outdone himself! Speaking for Charles and for the Windows Phone 7 team, we hope that you will enjoy PWP7 . You can download a PDF here (38.6 MB). [NEWER NOTE: the presentation issues have been fixed.] [OLDER NOTE: we see the comments … Đọc tiếp Programming Windows Phone 7, by Charles Petzold