Thay đổi password của phpmyadmin

Lúc này: phpmyadmin đang có password root la rỗng, bạn muốn đổi thành “password mới” ta làm như sau: *Cách 1:- Mở http://localhost/phpmyadmin/ - >Chọn database : mysql -> Chọn table: user-> Chạy câu query: update user set password=PASSWORD(“NHAP_PASS_MOI_O_DAY”) where User=’root’; - Restart lai dịch vụ mysql - Xong. *Cách 2: (chạy bằng lệnh) - Log vào … Đọc tiếp Thay đổi password của phpmyadmin