Tạo lịch Ngày/Tháng/Năm hiện tại bẳng PHP

<?php //This gets today's date $date =time () ; //This puts the day, month, and year in seperate variables $day = date('d', $date) ; $month = date('m', $date) ; $year = date('Y', $date) ; //Here we generate the first day of the month $first_day = mktime(0,0,0,$month, 1, $year) ; //This gets us the month name … Đọc tiếp Tạo lịch Ngày/Tháng/Năm hiện tại bẳng PHP

Thao tác CSDL với 10 hàm PHP

1/MYSQL_CONNECT() Mysql_connect(string(host),string(data_user),string(data_password)); <?php // Khai bao thong tin ket noi $host = “localhost”; $user = “root”; $pass =””; // Thực hiên kết nối $con = mysql_connect($host,$user,$password) or die(“Can’t connect to database”); ?> 2/ MySQL_pconnect() Giong nhu mysql nhung no khong tu dong dong ket noi: mysql_pconnect(strong(host),string(data_user),string(data_password)); Khai bao ca hai cau truc cho no mo … Đọc tiếp Thao tác CSDL với 10 hàm PHP

Xử lý chuổi trong PHP

<?php/** @author quapvuit   @copyright 2011 **/ // Khai bao chuoi $string = "welcome to PHP Basic quapvuit Blog WordPress"; echo "Chuoi ban dau: "  .$string . "<br/>"; //strtoupper: chuyen thanh chuoi in hoa $str_upper = strtoupper($string); echo "Su dung strtoupper:" . $str_upper . "<br/>"; // strtolower: chuyen thanh chu thuong $str_lower = strtolower($string); echo … Đọc tiếp Xử lý chuổi trong PHP